คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA TODAY
เริ่มแสดง :: 10 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ขั้นตอนการยื่นเอกสารของนิสิต

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การจําแนกและการพ้นสภาพนิสิต 
การอนุมัติให้ปริญญา
อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน