คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการ Study Excursion
 
     

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการกีฬา และรายวิชาเศรษฐกิจภูมิภาคและเมือง โดยในช่วงเช้าทำกิจกรรมทัศนศึกษาและสัมมนาที่นาโปแก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรม Zumba Dance ที่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ฝึกสอน