คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน ให้ทำวิจัยได้ด้วยตนเอง (ขั้นต่อยอด)
 
     

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 น.ส.กวินทิพย์ บุญช่วย น.ส.ศิริประภา จันทร์แจ่ม และ น.ส.อาภาศิริ จันทร์แจ่ม นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน ให้ทำวิจัยได้ด้วยตนเอง (ขั้นต่อยอด) จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหาคร โดยนิสิตได้นำเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนาสินค้าจากข้าวสังข์หยดโดยใช้บรรจุภัณฑ์จากกระจูด และการพัฒนาตราสินค้า ร่วมกับนิสิตจากสถาบันต่าง ๆ และผู้ประกอบการรายย่อยจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค