คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรม European economic and sociocultural learning
 
     

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรม European economic and sociocultural learning โดยมีวิทยากรจากประเทศเยอรมนี มอลโดวา บัลแกเรีย และฝรั่งเศส มาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทั้งสี่ประเทศ โดยนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และนิสิตพี่เลี้ยงชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับวิทยากรชาวต่างประเทศ