คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนประชากรผู้สูงอายุโลก ปี 2558 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 
     

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายมาโนชญ์ ไชยเพชร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนประชากรผู้สูงอายุโลก ปี 2558 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 2 “การสาธารณสุขในยุคของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง