คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29
 
     

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นางสาวอามานี สาและ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมกับกลุ่มประเทศที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี ภาคบรรยาย สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์