คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
 
     

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 222-224 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีการฝึกอบรมการเตรียมตัวสัมภาษณ์ การเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ การรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานจากศิษย์เก่า และการให้โอวาทจากคณาจารย์ในสาขา