คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
 
     

ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

*** ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาเรื่องค่าระดับขั้น(เกรด) ให้นิสิตติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
ภายใน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม  2562  เวลา  11.00  น. ***

==> LINK1 <== หรือ ==> LINK2 <==