คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562 “คิดดีไอดอลปี3” กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดให้มีเวทีประกาศโจทย์ประเด็นสุขภาวะสู่การสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะเพื่อพัฒนาทักษะแกนนำนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 17401 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจาก 4 มหาวิทยาลัย จำนวน 174 คน (คณะเศรษฐศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, เยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)