คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ “การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย”
 
     

หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ “การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย” ้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทียบ จำนวน 81 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เพื่อให้นิสิตนำเสนอโครงร่างงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ประจำหลักสูตร ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป