คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณาจารย์และนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 
     

คณาจารย์และนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้กับนิสิต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 216