คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฏิทินการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS
 
     

ปฏิทินการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบการรับสมัคร

เงื่อนไข

กำหนดการ

รับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล

Clearing house

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

TCAS 1 
การรับด้วย Portfolio

-พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

-เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

1-15
ธ.ค.61

-

28 ม.ค.62

30-31 ม.ค.62

-

-

-

-

TCAS 2 
การรับแบบโควต้า

-เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

-สอบสัมภาษณ์

4 ก.พ.-23 มี.ค.62

6-7 เม.ษ.62

24 เม.ษ.62

24-25
เม.ษ.62

-

-

-

-

TCAS 3 
การรับตรงร่วมกัน

-เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

-คะแนน GAT/PAT

17-29 เม.ษ.62

-

-

เข้าสัมภาษณ์และผ่าน ถือว่ายืนยันสิทธิ์

9 พ.ค.62

11 พ.ค.62

17 พ.ค.62

17-27 พ.ค.62

TCAS 4
Admissions

-เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

-คะแนน GPAX

-คะแนน GAT/PAT

-คะแนน O-NET

9-19 พ.ค.62

-

-

เข้าสัมภาษณ์และผ่าน
ถือว่ายืนยันสิทธิ์

29 พ.ค.62

31 พ.ค.- 4 มิ.ย.62

7 มิ.ย.62

-

TCAS 5 
การรับตรงอิสระ

-เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

-การพิจารณาของกรรมการ

กำหนดการอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 
คู่มือการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562